top of page
 • המידע המוזן לשירות על ידך הינו בבעלותך באחריותך הבלעדית. בוסטאפ מתחייבת שלא לעשות כל שימוש בפרטיך המוזנים לשירות מלבד לצורכי הענקת השירות ובהתאם למדיניות הפרטיות שלה. יחד עם זאת, שומרת החברה על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת האינטרנט ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו, והכל בכפוף לאמור במדיניות הפרטיות של החברה לאמור בכל דין.

 • הגישה לשירות ולאתר אפשרית אך ורק באמצעות שם משתמש וסיסמא. אתה מתחייב שלא להשתמש בשם המשתמש ובסיסמא של אחר ולא למסור את שם המשתמש או הסיסמא שלך לצד שלישי כשלהו. עליך לדווח לחברה מיד ברגע שתגלה כי פרטי שם המשתמש או סיסמתך אבדו או שמישהו עשה בהם שימוש ללא הסכמתך. עם זאת מובהר כי אתה תהיה אחראי לכל שימוש יעשה בהם, אפילו אם נעשה ללא הסכמתך. אנו ממליצים, וייתכן כי נדרוש, שתשנה את סיסמתך מפעם לפעם.

 • לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של שירות באתר תתבקש לבחור במקום המיועד לכך האם הנך מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או בדרך אחרת (הודעות לנוחיותך בין מבצעים והנחות). בוסטאפ מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניין לקבל פניות על מבצעים והנחות, תוכל להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך.

 • הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או בדרך אחרת מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי והצעות בנוגע לכלל סוגי המכירות, וכן העברת פרטי התקשרותך לגופים אשר ישתפו פעולה עם בוסטאפ, מציעים, הטבות ומוצרים אחרים.

 • האתר מחזיק באמצעי אבטחה לפי תקני האבטחה המקובלים בישראל ובהתאם לדרישות חברות כרטיסי האשראי. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של בוסטאפ להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי בוסטאפ ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בוסטאפ.

 • כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, בוסטאפ לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. בוסטאפ מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. למרות האמור לעיל, בוסטאפ תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בבוסטאפ ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי בוסטאפ לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי בוסטאפ צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, בוסטאפ תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 • כללי וסמכות שיפוט

 • מובהר כי בוסטאפ רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר ו/או פעילות משתמש באתר, בכל עת ומכל סיבה שהיא, ללא הודעה מראש.

 • בוסטאפ שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות להנות משירותי האתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש בהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

 • תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע״י בוסטאפ ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, בהודעה לכתובת הדוא״ל של המשתמש אשר נמסרה במסגרת ההרשמה.

 • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

מדיניות פרטיות; אבטחת מידע

bottom of page