top of page

תנאי שימוש ומדיניות

 • אתר האינטרנט www.boostapp.co.il (להלן: ״האתר״) הינו אתר ברשת האינטרנט, המספק שרות של תוכנה לניהול חדרי כושר וסטודיו וכן מערכת אוטומציה המאפשרת ללקוח מתן שירותי דיוור ישיר ללקוחותיו (להלן: ״השירות״ או ״השירותים״). בעלת האתר ומפעילתו הינה חברת א.א.ר בוסטאפ בע״מ ח.פ 514329267 שמשרדה רשום ברח׳ הבנאי 5, אילת (להלן ״החברה״ או ״בוסטאפ״)

 • הוראת מסמך תנאי שימוש זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי המשתמש באתר. מסמך תנאי שימוש זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין בוסטאפ, לכל דבר ועניין. מובהר כי הגלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות תנאי השימוש. אם אינך מסכים/ה לתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים המוענקים במסגרתו. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע להוראות תנאי השימוש ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תנאי השימוש. כשרות להשתמש באתר.

 1. השירותים באתר ניתנים בתשלום, עבור דמי רישוי/מנוי קבועים או משתנים על פי שיקול דעתה של החברה, בהתאם למחירון שישתנה מעת לעת. במקרה של דמי מנוי קבועים, המשתמש יחויב בדמי המנוי ללא תלות כלשהי במשך השימוש שעשה המשתמש במערכת ו/או ביישומיה לרבות מקרים בהם לא עשה שימוש במערכת כלל.

 2. התשלום יגבה מראש בהתאם לתקופת החיוב שנקבעה בעת ביצוע הרשמה לשירותים (חודשית). יום החיוב יקבע על פי מועד הרישום לשירות ויהיה תלוי בתקופת החיוב. במקרה של משתמש המשלם דמי מנוי חודשיים, ניתן להודיע על ביטול בכל עת באמצעות פניה למוקד התמיכה הטכנית של החברה או באמצעות פניה בדוא״ל אל החברה. החברה תחדל לחייב את המשתמש בדמי המנוי החל מתום 30 ימים ממסירת הודעת הביטול. לא יוחזרו דמי מנוי לתקופה שטרם חלוף 30 הימים.

 3. דמי השימוש במערכת יחויבו על פי סוג התוכנית אליה נרשם המשתמש וכן על פי כמות הלקוחות המקסימלית בחודש החיוב. מובהר, כי לא יוענק כל זיכוי או החזר בגין הפחתת כמות הלקוחות במהלך תקופת ההתחייבות.

 4. בנוסף לדמי השימוש הקבועים במערכת שיגבו מראש, ייגבו מן המנוי באופן חודשי דמי שירות נוספים כדלקמן : חיוב בגין הודעות טקסט (SMS) שנשלחו בחודש הקודם.

 5. הוספה והסרת לקוחות היא באחריות הלקוח בלבד. כל לקוח שיתווסף מעבר לכמות הלקוחות המקסימלית, ואשר יהיה בסטטוס ״פעיל״ יחויב ללא קשר לפעילות במערכת בפועל.

 6. מובהר, כי תשלום עבור הודעות טקסט הנשלחות על ידי המשתמש במסגרת השירות אינו כלול במחיר הרישיון ויחוייב בנפרד לפי כמות ההודעות שנשלחה בפועל. כל הודעת טקסט הינה בעלות של 11 אגורות להודעה + מע״מ (או כפי שיעודכן מעת לעת על ידי החברה). אורך כל הודעה מוגבל ל - 100 תויים, כאשר בגין כל 100 תווים יחוייב המשתמש על שליחת הודעה נוספת.

 7. החברה תהיה זכאית לשנות את מחירון השירותים בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה בדבר שינוי המחירון, אם יחול שינוי, תימסר בדוא״ל שסיפק המשתמש לחברה בעת ההתקשרות. השינוי ייכנס לתוקף תוך 7 ימים ממועד מסירת ההודעה למשתמש.

 8. התשלום בגין השירותים יבוצע באמצעות כרטיס אשראי, אלא אם תסכים החברה בכתב לצורת תשלום אחרת. בעת רכישת השירות, הינך מאשר לנו לחייב את כרטיס האשראי עובר כל דמי המנוי לתשלום במהלך תקופת השירותים.

 9. אם במועד החיוב אירעה שגיאה חיוב כרטיס אשראי מסיבות שונות כגון כרטיס אשראי לא תקין, פג תוקף, חסרה מסגרת, גניבה וכדומה תופיע הודעה במערכת שיש לעדכן את פרטי האשראי. על הלקוח לעדכן פרטי כרטיס אשראי תקינין באופן עצמאי דרך המערכת. בהמשך להודעה השגיאה לאחר הכישלון הראשון בחיוב, במערכת תנסה לחייב במשך 5 ימים ברציפות. במידה וחיוב זה ייכשל אף הוא המערכת תינעל לשימוש למשך 10 ימים עד להסדרת התשלום, לאחר 10 ימים אפליקציית המתאמנים תינעל לשימוש. בעת הסדרת תשלום, יחויב הלקוח בגין החוב הקיים במערכת.

 10. החברה תפיק חשבונית מס כדין. החשבונית החודשית תשלח ביום מועד החיוב לכתובת הדואר האלקטרוני של מנהל המערכת (המשתמש הראשי בשירות שהוגדר בעת יצירת החשבון)

 11. דמי המנוי המפורטים באתר אינם כוללים מע״מ, המחויב על פי הדין.

תמורה ותשלומים

שימוש ומגבלות השימוש

 1. הנך מתחייב לפעול בהתאם למדיניות השימוש המקובל אצלנו, כפי שיעודכן מעת לעת.

 2. כל שימוש שלך בשרות חייב להתבצע על פי חוקי מדינת ישראל (ו/או כל מדינה בה אתה מתגורר או שממנה אתה ניגש לשירות).

 3. אנו עשויים לבצע שיפורים, שינויים, שדרוגים ו/או השמטות באתר ו/או בשירותים המוצעים בו, בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתינו הבלעדי. לא תהיה לך טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

תנאים לשימוש במערכת האוטומציה לשירותיי דיוור ישיר ומדיניות אנטי דואר זבל (״סאפם״)

 1. כאמור לעיל, בין שירותיה של בוסטאפ קיים שירות של מערכת אוטומציה לשירותי דיוור ישיר, אשר, יעניקו ללקוח אפשרות לערוך אוטומציה של פניה לגורמים המנויים במאגר המנוהל על ידי הלקוח. למען הסר ספק אנו לא נבצע דיוור ישיר בעצמנו, אלא רק נספק את מערכת האוטומציה אשר מאפשר זאת ללקוח. אין לנו כל חשיפה או גישה למאגר המנוהל על ידי הלקוח לצורך הדיוור הישיר, ואין לראות בנו כמי שעורכים את הדיוור הישיר בעצמנו. כמו כן, איננו מספקים, מעבירים, מוכרים או סוחרים של מאגרי מידע או רשימות של פרטי התקשרות או דואר אלקטרוני של צדדים שלישיים.

 2. אנו מספקים שירותים שמטרתם לשפר ולשכלל את התקשורת בין הלקוח לבין נמעניו המורשים המנויים במאגר המידע שלו. בהירשמות לשירותי האוטומציה המאפשרים דיוור ישיר ללקוח, מאשר הלקוח ומצהיר בזאת כי לצורכי הדיוור הישיר המבוצע על ידו, כל הנמענים הרשומים במאגרו, הביעו הסמכתם להיכלל במאגר ואת הסכמתם לדיוור, בהתאם להוראות החוק.

 3. בשימושך במערכת לא תעשה שימוש בכל אופן ברשימות דיוור של צדדים שלישיים וכן לא תכין או תפיץ בכל צורה שהיא דואר זבל או ספאם.

 4. ידוע לך כי לא כל ההודעות הנשלחות באמצעות השימוש במערכת יתקבלו על ידי נמעניהן או יפתחו על ידם.

 5. הלקוח מתחייב שלא להשתמש במערכת בכדי להעביר או להפיץ תכנים פוגעניים ו/או בלתי חוקיים ובכללם :

 • תוכן שפוגע ברגשות הציבור, לרבות תוכן שמכעיס, מטריד, מאיים, משמיץ או מתעלל באחרים.

 • תוכן שמכיל או מספק קישורים לערום, פורנוגרפיה, תכנים למבוגרים, סקס, אלימות קיצונית או שפה בוטה.

 • תוכן המפר זכויות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט, סוד מסחרי או קניין רוחני אחר.

 • תוכן שמפרסם או חושף מידע מזהה אישי או מידע פרטי של קטינים, או שליחת תכנים המיועד לקטינים ללא הסכמם הוריהם שניתנת לאימות.

 • תוכן שמכיל, מספק קישורים אל, או משתתף במזימת פירמידה, הימורים, הגרלות, לוטו וכן הלאה.

 • תוכן שמספק, מוכר או מציע למכירה חומרים ו/או מוצרים ו/או שירותים בלתי חוקיים.

התוכן ומאגרי המידע של הלקוח המאוחסנים אצלינו

 1. בוסטאפ אינה ולא תהווה ״מחזיק״ של המידע או מאגר המידע, כהגדרת המונח בחוק הגנת הפרטיות, תשמ״א -1981, ולא יחולו עליה הוראות החוק, או התקנות, ההנחיות והנהלים שהותקנו על פיו (להלן: ״חוקי הגנת הפרטיות״). כל האחריות ביחס למידע, אחזקתו, תוכנו, חוקיותו, עיבודו וכיו״ב, ובין היתר מכוח חוקי הגנת הפרטיות, תחול על הלקוח בלבד, ולבוסטאפ לא תהא כל אחריות ביחס למידע, לאחזקתו, לעיבודו או לשימוש בו.

 2. הלקוח מתחייב לקיים את כל חוקי הגנת הפרטיות באופן מלא ופוטר את בוסטאפ מכל חובה או התחייבות מכוח חוקי הגנת הפרטיות, אלא אם נטלה אחריות כאמור במפורש בהסכם בכתב עם הלקוח. הלקוח לא יעלה כל טענה כי חוקי הגנת הפרטיות חלים עם בוסטאפ או כי בוסטאפ הינה בגדר ״מחזיק״ או בעלים של המידע. הלקוח מתחייב לשפות את בוסטאפ מפני כל תביעה ו/או דרישה הנוגעת לוקי הגנת הפרטיות ו/או הפרתם.

 1. כתנאי מוקדם לביטול המנוי והפסקת החיובים תידרש לאשר בהודעה בכתב (ובכלל זה בדוא״ל) כי הנך מודע לכך שכל המידע אשר הזנת או אשר קיים בשירות יימחק לצמיתות עם סיום השירות. הינך מאשר כי ידוע לך כי לא ניתן לבצע הקפאה של המנוי, ועם קבלת הודעה על ביטול המנוי ימחקו הנתונים ולא יהיה ניתן לשחזרם. באפשרותך לבצע גיבוי לקבצי אקסל.

 2. כל אחד מהצדדים רשאי לסיים הסכם זה מטעמים כלשהם, לגבי כל שירותי המנוי או כולם: (א) בהודעה של שלושים (30) יום לצד האחר במקרה של הפרה מהותית, אם הפרה זו לא תקונה בתום תקופה זו; (ב) אם הצד השני החל הליכי פשיטת רגל או כך הליך אחר הקשור בחדלות פירעון, פירוק או הסדרת לטובת הנושים, אלא אם בוטלו תוך 60 ימים. אנו רשאים גם לסיים הסכם זה בכפוף להודעה בת שבעה (7) ימים אם נמצא כי אתה פועל או פעלת באופן שעלול להשפיע לרעה על לקוחותינו, לקוחות פוטנציאליים או תקינות השירות.

 3. מניעת גישה: אנו עשויים להשעות או להגביל כל גישה של משתמש לשירותי המנוי, או לכל, ללא הודעה מוקדמת במקרה של: (א) שימוש בשירות באופן שמפר את החוקים והתקנות הרלוונטיים המקומיים, המדינה או את התנאים של הסכם זה; (ב) במקרה של שימוש בשירות לצורך הודעות ספאם / דואר זבל, או (ג) פרסום או העלאה של חומר שמפר או שמפר לכאורה זכויות יוצרים או סימנים מסחריים של כל אדם או ישות.

 4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בוסטאפ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או להשעות או להגביל כל גישה של משתמש לשירותים המוענקים באתר, ללא הודעה מוקדמת, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה; (ב) בכל מקרה בו המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; (ג) במקרה בו המשתמש מסר בעת ביצוע עסקה רכישת שירותים ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; (ד) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבוסטאפ ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג׳ אחר כלשהו; (ה) בכל מקרה אשר בו, מחמת ״כח עליון״, אין באפשרות בוסטאפ לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את השירותים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה ״כח עליון״ משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי, שביתה ו/או אירוע ביטחוני. בכל אחד מן המקרים לעיל, רשאית בוסטאפ לבטל את העסקה או להציע למשתמש שירות אחר, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה עסקה כאמור בוסטאפ לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת השירות אצל צד שלישי במחיר גבוהה יותר.

 5. השעיה בגין אי-תשלום: אנו נספק לך הודעה על אי תשלום. אם לא שולם הסכום המלא, אנו עשויים להשעות את גישתך לשירותי המנוי, כולם או את כולם, עשרה (15) ימים לאחר הודעה.

 6. אם אתה משלם לנו דמי מנוי, אזי תהיה זכאי לתמיכה הזמינה במועדים המפורטים באתר שלנו, באמצעות דוא״ל או צ׳אט במערכת או פנייה בוואטסאפ. התמיכה הטכנית כלולה במחיר המנוי, אלא אם נקבע בינינו מפורשות אחרת. שירותינו זמינים בין השעות 17:30 - 08:30 שעון ישראל, בימים א׳ - ה׳, לא כולל ימי שישי, שבת חגים וערבי חג.

 7. הסכם זה מעניק לך הרשאה לשימוש בשירות בלבד, ואינך מקבל רשיון כלשהו לתוכנה ו/או למרכיביה. השירות והתוכנה באמצעותה הוא מוענק, וכל זכויות הקניין הרוחני בהם, הינם שייכים ונמצאים בבעלותו הבלעדית. אתה מתחייב שלא להעתיק, לשכור, להחכיר, למכור, להפיץ או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על השירות או התכונה שלנו, כולו או חלקו, בכל אמצעי שהוא, למעט כפי שהורשית מפורשות בכתב על ידינו.

 8. כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר בוסטאפ, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של בוסטאפ בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר בוסטאפ, בסיסי הנתונים, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר בוסטאפ לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלי לקבל את הסכמת בוסטאפ מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

 9. בהרשמתך לשירות, אתה מעניק לנו את הזכות להוסיף את שמך ואת לוגו החברה לרשימת הלקוחות שלנו ואתר האינטרנט.

תקופת מנוי, סיום, השעיה

כללי וסמכות שיפוט

 1. מובהר כי בוסטאפ רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר ו/או פעילות משתמש באתר, בכל עת ומכל סיבה שהיא, ללא הודעה מראש.

 2. בוסטאפ שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות להנות משירותי האתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש בהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

 3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע״י בוסטאפ ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם הבלעדי, בהודעה לכתובת הדוא״ל של המשתמש אשר נמסרה במסגרת ההרשמה.

 4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

bottom of page